Privacy

verklaring

Favicon Lipo Science Laboratory

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Lipo Science Laboratory verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe gaat Lipo Science Laboratory om met uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden op een zorgvuldige en behoorlijke wijze verwerkt. De verwerkte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten of, bij gebreke van een overeenkomst, de uitvoering van adequate precontractuele dienstverlening, zoals het beantwoorden van vragen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het beheer van de uit overeenkomsten voortvloeiende klantrelatie.

Welke persoonsgegevens verwerkt Lipo Science Laboratory?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het afhandelen van bestellingen;
• het uitvoeren van de overeenkomst;
• het verwerken van betalingen;
• het onderhouden van een commerciële relatie;
• het bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice;
• het doen van marktonderzoek;
• het naleven van wettelijke verplichtingen.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Beheer van uw gegevens
Wij stellen het op prijs als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan info@liposciencelaboratory.com.

Beveiliging persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking hiervan. Hiertoe gebruiken wij o.a. de beveiligde internetverbinding. De in deze privacyverklaring bedoelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Bedrijfsgegevens
Lipo Science Laboratory
Koopvaardijweg 2
4906 CV Oosterhout

The Netherlands
Tel: +31 (6) 18604757
Website: https://www.liposciencelaboratory.com/
Inschrijfnummer KvK: 63565072
BTW-nummer: NL855294486B01

Producten

Contact